LET OP: DEZE WEBSITE IS VEROUDERD, KLIK HIER DOOR NAAR NIEUWE WEBSITE --


De volgende informatie over het IVN is ontleend aan de landelijke website van het IVN: www.ivn.nl

Wat is het IVN?
Het IVN, Vereniging voor natuur- en milieueducatie, staat voor meer natuur en een beter milieu. Het wil bijdragen aan een duurzame samenleving, die gericht is op het behoud van de biologische diversiteit en de vitaliteit van de aarde.
Uiteraard kunnen wij niet aan alle aspecten van een duurzame samenleving aandacht geven. Daarom concentreren wij ons op de verhoging van de kwaliteit en de kwantiteit van de natuur in de directe woon- en werkomgeving.
En ons middel om dat te bereiken, is educatie. Door natuur- en milieueducatie onderscheiden we ons van andere natuur- en milieu-organisaties.
Het IVN richt zich op mensen, op hun kennis en inzicht en hun vaardigheden om bij te dragen in meer natuur en een beter milieu.
Het IVN brengt mensen bijeen, die actief willen zijn in de zorg voor natuur en milieu, vooral op lokaal niveau. Voor de uitvoering van natuur- en milieu-educatie (NME) werken we namelijk samen met een netwerk van ruim 16.000 vrijwilligers die de plaatselijke natuur- en milieu-omstandigheden goed kennen. Bovendien is het IVN dé inhoudelijk deskundige op het gebied van NME. De organisatie heeft in de loop der jaren een grote kennis opgebouwd en nieuwe ontwikkelingen worden op de voet gevolgd.

Wat doet het IVN?
Het IVN biedt een reeks van activiteiten. Zo worden onder andere groencursussen gegeven en cursussen over bijvoorbeeld vogels en paddestoelen. Ook organiseert het IVN excursies, wandel- en fietstochten, jeugd- en jongerenactiviteiten en scholenwerk door natuurgidsen en schoolgidsen. Deze activiteiten worden meestal door vrijwilligers verzorgd.
Daarnaast brengt het IVN zelfstandig publicaties op de markt over natuur- en milieu, zoals het Bomenboekje, Zoekkaarten en de Ecologische Flora en geven beroepskrachten adviezen over programma-opzet en leermiddelen.
De NME-kennis wordt eveneens gebruikt om training en scholing te verzorgen op het gebied van kadervorming en deskundigheidsbevordering, zoals publieksvoorlichting en studiedagen.
Het IVN heeft meer dan 180 lokale afdelingen, 11 provinciale consulentschappen, 8 regio's van de jongerentak 'Werkgroep van Kampbegeleiders' en een landelijk steunpunt: het bureau Amsterdam.
Op het Landelijk Bureau is een uitgebreid informatie- en documentatiecentrum gevestigd. Met 150 NME centra in het land wordt contact onderhouden door het bureau NME-diensten, onderdeel van het Landelijk Bureau.

Adres van het landelijk bureau:
IVN vereniging voor natuur- en milieueducatie
Plantage Middenlaan 2c
Postbus 20123
1000 HC Amsterdam
tel: 020-622 81 15
fax: 020-626 60 91


Afdelingsbestuur

Voorzitter

Els van't Hof-von Nordheim

026 - 339 2270
levanthof@planet.nl

Secretaris

Kirsten Haanraads
Rumpler 3
3769 JH Soesterberg

06-17984362
ivn.zwv@gmail.com

Ledenadministratie,
Penningmeester

Wim Chardon
Groenendaalseweg 4
6871 CP Renkum

0317 - 31 94 90
wim.chardon@wur.nl

Lid

Charlotte de Roo

026 - 334 0531
charlotte.deroo@gmail.com

Lid

Oscar Langevoord

06 - 2932 0691
info@oscarlangevoord.nl

Adviseur

Albert Bos

026 - 334 2743
albert.bos@hetnet.nl

Werkgroepcoördinatie

Landschapsonderhoud

Albert Smit

026 - 339 2411
a.smit@maakarchitectuur.nl

Beken en sprengen

Ruud Schaafsma

0317 - 31 51 17
ruud.schaafsma@gmail.com

De Zomp

contactpersoon:
Pleun Driessen

06 - 3650 1725
pleun.driessen@antenna.nl

ROM Renkum

Secretariaat

06-17984362
ivn.zwv@gmail.com

ROM Wageningen

Secretariaat

06-17984362
ivn.zwv@gmail.com

Wandelingen

Floor Norel

0317 - 41 77 78
floor.norel@hetnet.nl

Wandel- en fietsroutes

Hermien Schel

0317 - 31 52 30
jhnschel@planet.nl

Arboretum

Betsie van Loenen

0317 - 41 81 24
b.vanloenen@hotmail.com

Vogelwerkgroep

Els Roode

0317 - 31 82 12
els.frank@planet.nl

Vleermuiswerkgroep

Floor Norel

0317 - 41 77 78
floor.norel@hetnet.nl

Waterwatch

Annie van Kammen

0317 - 41 72 64
a.polman@wanadoo.nl

Scholen

MEC Renkum

0317 - 31 87 40
mec@renkum.nl

Redactie Zuidwester

Simone Saarloos

0317 - 35 74 56
simone.saarloos@zonnet.nl

Bezorging Zuidwester

Marieke Paulssen

026 - 334 0145

Publiciteit

Floor Norel

0317 - 41 77 78

Website

Wim Chardon

0317 - 31 94 90
wim.chardon@wur.nl

Verkoop

Kathy Hille Ris Lambers
Dassenboslaan 15
6705 BS Wag.-Hoog

0317 - 41 52 51
kmhrl@tiscali.nl


Milieu Educatie Centra:
* Renkum, in Dr. Albert Schweitzerschool, Goudsbloemstraat 2 (0317 - 31 87 40), mec@renkum.nl.
Postadres: Postbus 9100, 6860 HA Oosterbeek
* Wageningen, Het Groene Wiel, Hendrikweg 14b, Wageningen (0317 – 42 20 41)
Site: www.groenewiel.nl e-mail: info@groenewiel.nl

Contributie min. € 14,00 per jaar. Donatie min. € 10,00 per jaar.
Huisgenoten min. € 8,00 per jaar. Girorekening: 805291 - IVN afdeling Zuidwest Veluwezoom te Renkum

Verdere informatie over de IVN-afdeling Zuidwest Veluwezoom is te verkrijgen bij de secretaris, adres zie boven onder Afdelingsbestuur.
Aanmelden als lid of donateur bij Wim Chardon, email, adres zie boven onder Afdelingsbestuur.


Deze website: Commentaar en/of aanvullingen op deze website is (liefst schriftelijk of per e-mail) van harte welkom bij:
Wim Chardon
Groenendaalseweg 4
6871 CP Renkum
0317 - 31 94 90
e-mail: wim.chardon@wur.nl


Verwante websites :

Landelijke IVN: www.ivn.nl

IVN Landelijke jongerenwerkgroep: www.woesteland.nl.

IVN Consulentschap Gelderland (met zeer veel links!) www.nme-gelderland.nl

Omliggende IVN-afdelingen:
IVN-afd. Oost Veluwezoom: www.ivnoostveluwezoom.nl.
IVN-afd. Arnhem: www.ivnarnhem.nl.
IVN-afd. Ede: www.ivn-ede.nl.
IVN-afd. Veenendaal-Rhenen: www.ivnveenendaal-rhenen.nl.
IVN-afd. Rijnwaal: www.ivn.nl/rijnwaal; email.

KNNV - Vereniging voor veldbiologie afd. Wageningen e.o. www.knnv.nl/wageningen.

www.natuurwerk.nl/gelderland/, dé website voor iedereen die vrijwilligerswerk doet op het gebied van natuur, milieu en landschap, of mogelijk wil gaan doen bij een landelijke organisatie.

Stichting Milieuwerkgroepen Ede (SME): www.sme-ede.nl.

Vereniging tot behoud van Natuur en Landschap in en om Wageningen: www.mooiwageningen.nl.

Stichting tot behoud van de waardevolle collectie van de Wageningse Arboreta: Arboretumstichting Wageningen.

Landschapsbeheer Zuidwest Veluwe: www.landschapsbeheerzuidwestveluwe.nl/

Knotwilgengroep in de voormalige gemeente Heteren, www.randwijk.nl/knotwilg.


 

Werkgroepen IVN-afdeling Zuidwest Veluwezoom

De afdeling IVN Zuidwest Veluwezoom heeft 14 werkgroepen, samengevat in de categorieën werken in de natuur, ruimtelijke ordening, wandelen en fietsen, educatie en publiciteit. Wil je als IVN-lid wat meer betrokken zijn bij natuur en landschap in onze omgeving dan is er altijd wel een werkgroep waarbinnen je actief kan zijn. Iedere werkgroep heeft een coördinator, waarvan het adres is vermeld bij de beschrijving hieronder. Gewoon doen!


Werkgroep landschapsonderhoud
coördinator:
Albert Smit, 026 - 339 2411, a.smit@maakarchitectuur.nl

We verrichten onderhoud aan kleine landschapselementen. Werkzaamheden zijn knotten, verwijderen van jonge boompjes op heideterreinen en schoonmaak van de uiterwaarden, bijvoorbeeld bij Oosterbeek. Verder zetten we doorgeschoten eikenhakhout; af, we verwijderen Amerikaanse vogelkers en onderhouden hoogstamfruitbomen. Soms doen we echt aan een stukje natuurontwikkeling, zoals het afgraven van stukjes heide om zo het terrein geschikter te maken voor reptielen! Gemiddeld eens per maand, op zaterdagmorgen van half tien tot half een gaan we aan de slag. Als het kan iedere keer op een andere plek. Voor goed gereedschap en veiligheidsmiddelen, zoals helmen bij zaagwerk en handschoenen wordt gezorgd. De werkgroepleden zijn op de werkochtend collectief WA verzekerd.
De data van de werkochtenden zijn te vinden in de activiteiten-agenda.

Werkgroep beken en sprengen
coördinator:
Ruud Schaafsma, 0317 - 31 51 17, ruud.schaafsma@gmail.com

Behalve de beken in het stedelijk gebied van Arnhem en Velp liggen alle beken op de Zuid Veluwe binnen de gemeente Renkum! Natuurlijk wordt hieraan binnen onze IVN-afdeling aandacht besteed; dat gebeurt binnen de werkgroep beken en sprengen. Doelstelling van deze werkgroep is de beken en sprengen, die zo karakteristiek zijn voor de Zuid-Veluwe, te behouden en te herstellen. Het zwaartepunt ligt op het werk in het Renkumse beekdal en in het Heelsumse beekdal. De werkgroep bestaat uit een beleidsgroep en een laarzengroep. Het werk wordt afgestemd met de beheerder van alle beken, het Waterschap Vallei & Eem.
De laarzengroep verricht het praktisch onderhoud. In de periode september t/m maart wordt gemiddeld twee keer per maand, op zaterdagmorgen van half tien tot half een gewerkt. Meestal werken we iedere keer langs een ander traject in het beekdal. Er wordt gezorgd voor koffie, goed gereedschap zoals beekhaken, lieslaarzen en veiligheidsmiddelen, w.o. helmen bij zaagwerk en handschoenen. Ook in deze werkgroep is men op de werkochtend collectief WA verzekerd.
De data van de werkochtenden zijn te vinden in de activiteiten-agenda. Meer info: zie een stuk over het Renkums beekdal.


Werkgroep Zomp
contactpersoon:
Pleun Driessen, 06 - 3650 1725, pleun.driessen@antenna.nl

De Zomp is een prachtig gebiedje, gelegen in het Zweiersdal middenin Oosterbeek. Nadat in 1996 de gemeente het natuurgebiedje door bezuinigingen niet meer kon onderhouden kreeg de IVN van de gemeente het verzoek de kleine beheerswerkzaamheden uit te voeren. Op een klein oppervlak (2500 m2) komen diverse biotopen voor. Middenin ligt een vijver, waaruit de Zuiderbeek ontspringt. In de werkgroep Zomp zitten belangstellenden, aanwonenden al dan niet IVN-lid. Het werk wordt verricht volgens een beheer- en onderhoudsplan opgesteld door een beleidsgroep. Het groot onderhoud, zoals kappen van bomen en uitbaggeren van de vijver, doet de gemeente. Er wordt wekelijks gewerkt op woensdagmorgen van 9.30 - 11.30 uur en een keer per maand op woensdagavond van 7 - 9 uur (of tot het donker wordt), in kleine groepjes onder deskundige leiding. Het uitgangspunt blijft dat de Zomp voor de bevolking van Oosterbeek een aantrekkelijke en ook leerzame heemtuin moet zijn, waar het goed toeven is.
Voor belangstellenden: de Zomp is ook op Internet te vinden onder http://home.wxs.nl/~jovazo/zomp1.htmlWerkgroep ruimtelijke ordening en milieu (ROM)
Contactpersoon:
Secretariaat, tel. 06-17984362, ivn.zwv@gmail.com

LET OP: Op dit moment zijn er geen mensen actief in deze werkgroep, hij is dus slapend. Mensen die hem wakker willen kussen zijn van harte welkom!

Deze werkgroep houdt de vinger aan de pols van de ruimtelijke ontwikkelingen in de gemeenten Renkum en Wageningen. Plannen van particulieren, gemeente en provincie worden binnen de werkgroep besproken en getoetst op eventuele bezwaren op gebied van natuur en milieu. Hiermee wordt bereikt dat de gemeente ons in een vroeg stadium bij haar plannen betrekt. Recente aandachtspunten zijn in Renkum o.a. bestemmingsplan buitengebied, de infrastructuur, met name de plannen van de Rijksoverheid voor verbreding van de A12 en de A50. In Wageningen wordt o.a. het structuurplan en de plannen in de Wageningse Eng en de Berg in de gaten gehouden. In beide gemeenten vragen de ontwikkelingen rond "Ruimte voor de Rivieren" de aandacht. Waar dat mogelijk is, werken we nauw samen met andere belangengroepen. Verder neemt de werkgroep ROM samen met andere natuurorganisaties als convenantpartner deel aan de inrichting van de Heelsumse golfbaan.
De meeste tijd die van de leden wordt gevraagd gaat zitten in het doornemen van voorstellen, het bijwonen van inspraak- en voorlichtingsavonden en het opstellen van bezwaarschriften, als dat nodig is.


Werkgroep wandelingen
coördinator:
Floor Norel, 0317 - 41 77 78, floornorel@hetnet.nl

Deze werkgroep houdt zich bezig met het organiseren van IVN-excursies. Jaarlijks worden er een aantal excursies gepland, waarbij behalve natuur en milieu ook archeologie, cultuurhistorie en landschap aan de orde komen. Eenmaal per jaar wordt samen met de natuurgidsen een zo gevarieerd mogelijk programma samengesteld. Als gids behoef je echt niet alles te weten, maar een zekere basiskennis is gewenst. Doordat er gidsen zijn met een bepaald specialisme, kun je je kennis uitbreiden, bijvoorbeeld wanneer je een excursie met hen mee gidst. Elke excursie wordt tenminste eenmaal voorbereid, het resultaat kan veel voldoening geven.

Natuurwandeling met gids.
Wanneer u voor uw familie, vrienden, collega´s of vereniging een activiteit wilt organiseren, denk dan eens aan een wandeling o.l.v. een IVN-gids. Zij vertellen graag over de flora en fauna van diverse natuurgebieden in onze regio. Zo kunt u bijvoorbeeld kiezen voor een wandeling door de Wageningse uiterwaarden, het Renkums beekdal of het Dunogebied.
De hieraan verbonden kosten zijn € 2,- per persoon met een minimum van € 12,-.
De contactpersoon voor een rondleiding met gids door de Botanische tuinen de Dreijen of Belmonte in Wageningen is Betsie van Loenen (klik op Arboretum). Voor de overige wandelingen neemt u contact op met Floor Norel (zie boven).


Werkgroep wandel- en fietsroutes
coördinator:
Hermien Schel, 0317 - 315 230, jhnschel@planet.nl

De individueel te lopen of te fietsen routes in onze gemeente en daarbuiten worden samengesteld door de werkgroep wandel- en fietsroutes. De routes zijn voorzien van een routekaartje, en kunnen vrijwel allemaal als pdf-bestand worden gedownload zodat u deze zelf kunt printen. De inhoud is divers: landschap, archeologie, cultuurhistorie, details over flora en fauna, het komt allemaal aan bod. Maar er zijn ook andere onderwerpen en een andere benadering mogelijk. Vind je het leuk om een wandel- of fietsroute in elkaar te zetten en lukt het je om die route op papier te zetten, dan is deze werkgroep iets voor jou!
Meer info en downloaden: zie het overzicht van routes.

Kijk ook eens op www.wandelzoekpagina.nl
voor een ruim aanbod van wandelingen op
onder andere de Zuid Veluwe
Wandelzoekpagina, wandelen in Nederland
klik op het logo


Werkgroep Arboretum
coördinator:
Betsie van Loenen, 0317 - 41 81 24, b.vanloenen@hotmail.com

Een aantal gidsen begeleidt aangevraagde wandelingen door de botanische tuinen het oude Arboretum bij de Dreyen en het Arboretum Belmonte in Wageningen. Jaarlijks worden deze gidsen bijgepraat over veranderingen en bijzonderheden in de tuinen door de beheerders van deze tuinen die in het bezit zijn van Wageningen Universiteit en Researchcentrum. In alle seizoenen is het interessant en boeiend om in deze prachtige tuinen te zijn en er te gidsen.


Vogelwerkgroep
coördinator:
Els Roode, 0317 - 31 82 12, els.frank@planet.nl

De doelstelling van de Vogelwerkgroep is een zo breed mogelijk publiek te interesseren voor vogels en te betrekken bij activiteiten, waarbij kennis over vogels aan elkaar wordt overgedragen. De werkgroep richt zich zowel op geďnteresseerde beginnende, als op gevorderde vogelaars. De activiteiten bestaan uit het organiseren van wandelingen, excursies en cursussen, zoals een cursus vogelherkenning en de cursus vogelgeluiden. Ook worden er jaarlijks op vaste basis voor het Sovon diverse broedvogelmonitorings-projecten uitgevoerd, o.a. op de Noordberg en in de Jufferswaard te Renkum. Verder worden er in samenwerking met het KNNV-Wageningen diverse inventarisaties uitgevoerd in terreinen in de omgeving van Renkum en Wageningen, en wordt er meegeteld met de jaarlijkse wintertellingen betreffende watervogels langs de Rijn. De excursies worden georganiseerd in de directe omgeving, maar ook wel naar specifieke vogelgebieden elders in ons land. Ook wordt er regelmatig advies gevraagd aan de vogelwerkgroep betreffende bouwvergunningen en andere zaken waarbij de habitat- en vogelrichtlijn raakvlakken heeft. Geďnteresseerden kunnen altijd contact opnemen met Els Roode.

Klik hier voor het excursieprogramma voor herfst en winter 2012.
Klik hier voor een tekst over de vogeltelling 2012,
met uitslagen van de Jufferswaard sinds 2004, en de Noordberg sinds 1988.


Vleermuiswerkgroep
coördinator:
Floor Norel, 0317 - 41 77 78, floor.norel@hetnet.nl

Deze werkgroep organiseert een aantal avondwandelingen in onze regio (mei t/m half september), waarbij gidsen allerlei over deze geheimzinnige, nuttige diertjes vertellen. Via een z.g. bat-detector zijn verschillende soorten vleermuizen te determineren. De avondwandelingen worden via de pers (en deze website) aangekondigd. Voor inlichtingen en bijzondere waarnemingen kan men contact opnemen met de coördinator van de werkgroep.

Klik hier voor een artikel uit Hoog en Laag over Vleermuizen spotten in Park Bato's Wijk.


Werkgroep Waterwatch

Zelf hebben we misschien in onze jeugd waterdiertjes gevangen en wensen we ook onze kinderen deze ontdekking. Het lijkt vaak wel of geen kind meer interesse heeft in iets anders dan computers en tv. Slootdiertjes vangen is voor kinderen (en volwassenen) natuurlijk erg leuk en spannend. Het gaat tenslotte om een onbekende wereld vol met vreemdsoortige levensvormen. Echter, behalve het avontuur van het vangen zelf kunnen slootdiertjes ons ook iets vertellen over de kwaliteit van onze leefomgeving. De aanwezigheid van alle slootdiertjes is het gevolg van een ingewikkeld samenspel van een hele reeks van chemische, fysische en biologische invloeden. Het resultaat hiervan is een netwerk van levensvormen (planten čn dieren) = biodiversiteit.
Het is dus mogelijk om aan de hand van de soortensamenstelling een oordeel te vormen over een bepaald stukje leefomgeving.
Met een schepnet gaan de mensen van WaterWatch op jacht om in watertjes in de buurt van Wageningen diertjes te vangen. Vervolgens wordt er aan de hand van een eenvoudige determinatiekaart bepaald welke diertjes er gevangen zijn. Er kunnen bijvoorbeeld de volgende waterdiertjes worden gevangen: waterschorpioen, staafwants, bootsmannetjes, kokerjuffers, waterspin, schaatsenrijder, bloedzuigers, waterrooftorren, diepslakje, haftenlarven, vlokreeften, waterjufferlarven, watermijten en nog veel meer.
Bezoek voor meer informatie de website
http://www.waterwatch.tk


Werkgroep scholen
coördinatie:
MEC Renkum, 0317-318740.

Een aantal IVN vrijwilligers helpt bij de uitvoering van activiteiten die door het Milieu Educatie Centrum van de gemeente Renkum worden georganiseerd. Jaarlijks helpen de IVN-ers onder andere bij de uitvoering van de boomfeestdag. Deze feestelijke gebeurtenis vindt in de gemeente Renkum op twee dagdelen plaats. Tijdens de boomfeestdag bemensen de IVN-ers een of meerdere informatiekramen waar de leerlingen van de groepen 7 en 8 informatie ontvangen over diverse natuur- en milieuonderwerpen. Vaak wordt hieraan een opdracht gekoppeld die de leerlingen met hulp van de vrijwilligers uitvoeren. Afhankelijk van het jaarprogramma van het MEC worden de vrijwilligers ingeschakeld bij de uitvoering van bijvoorbeeld een kabouterpad voor de groepen 1 en 2, een merelpad voor de groepen 3 en 4 of een excursie “Diep in het bos” voor de groepen 5 en 6. Daarnaast wordt hulp verleend bij de uitvoering van diverse incidentele projecten zoals in 2008 en 2009 tijdens het planten van duizenden bloembollen op diverse locaties in de gemeente Renkum.
Het Milieueducatiecentrum in Wageningen het "Groene Wiel" verzorgt de schoolactiviteiten voor de regio Wageningen. Zie ook: www.groenewiel.nl


Werkgroep redactie Zuidwester
coördinator:
Simone Saarloos, 0317 - 357 456, simone.saarloos@zonnet.nl

Deze werkgroep verzorgt de uitgave van de Zuidwester, het contactblad van onze IVN-afdeling Zuidwest Veluwe, dat twee maal per jaar uitkomt. De redactie houdt contact met de werkgroepcoördinatoren, om zodoende op de hoogte te blijven van alle activiteiten. Er worden wetenswaardigheden van het landelijk IVN verzameld, van het district Gelderland, van de IVN-afdelingen in onze directe omgeving en zonodig van andere natuur- en milieuorganisaties. Kopij moet worden verzameld en zonodig zelf geschreven. De Zuidwester wordt door de redactie voor de drukker geheel gereed gemaakt. De verspreiding gaat via de post en via een systeem van IVN-vrijwilligers. Kortom, IVN-leden worden in de Zuidwester op de hoogte gehouden van wat er binnen hun afdeling en daarbuiten gebeurt. De redactie kan voor samenstelling en distributie altijd versterking van vrijwilligers gebruiken.


Werkgroep publiciteit
coördinator:
Floor Norel, 0317 - 41 77 78.

Deze werkgroep zorgt voor de publiciteit van de diverse activiteiten van onze afdeling. Per kwartaal wordt er programma opgestelden gedrukt. Gidsen die excursies begeleiden krijgen een stapeltje mee om uit te delen. Voor elke activiteit wordt de pers via een uitgebreid artikel extra geďnformeerd over bijzonderheden. Kortom, er wordt gestreefd naar een zo breed mogelijke publiciteit. Lijkt het je leuk om zo nu en dan eens een stukje over de natuur te schrijven en dan te publiceren dan is deze werkgroep misschien een mogelijkheid.


Werkgroep beheer afdelingswebsite: www.ivn-zwv.nl
coördinator: Wim Chardon, 0317 - 31 94 90, wim.chardon@wur.nl

Onze afdelingswebsite geeft de bezoeker een goed overzicht van alle activiteiten van onze afdeling met de daarbij behorende contactadressen van coördinatoren van de diverse werkgroepen. Het excursieprogramma en de data van de werkochtenden staan op de website en wordt tenminste tweemaal per jaar geactualiseerd. Er is ook een overzicht van de door onze afdeling samengestelde wandel- en fietsroutes. Een aantrekkelijke site kan velen bewegen om zich meer met de natuur bezig te gaan houden.


Werkgroep verkoop
coördinator:
Kathy Hille Ris Lambers, 0317 - 41 52 51, kmhrl@tiscali.nl

Deze werkgroep verzorgt een stand (kraam), waarmee onze IVN-afdeling zich bij verschillende gelegenheden presenteert. In de kraam staan meestal twee IVN-leden, die informatieve natuurboeken en folders verkopen aan het publiek. De verkoopwerkzaamheden zijn eenvoudig en het contact met mensen is leuk. Niet zelden mag je ad hoc eens iets opzoeken in een van de natuurgidsen! De organisatie van dit werk bestaat uit het aanmelden voor een markt of evenement, IVN-leden bellen of ze een paar uurtjes in de kraam willen staan, de financieën bijhouden en de voorraden aanvullen. Voorts is wat creativiteit nodig om de stand er goed en aantrekkelijk uit te laten zien! Van mei tot oktober zijn er ca. vijf markten waar we aan deelnemen.Meer informatie over de werkgroepen kunt U krijgen bij de coördinatoren.